Yhtenä Hollo-instituutin toiminnan muodoista ovat seminaarit.

Tervetuloa FIDEAn, Hollo-instituutin ja Helsingin kaupungin järjestämään kevätseminaariin 2017

Abstrakteja utopioita ja muita käyttökelpoisia simulaatioita tulevaisuuden taidekasvatuksesta

20.4.2017 KLO 13-16 Kulttuuriareena Gloriaan

Pieni Roobertinkatu 12-14, 00120 Helsinki

Ilmoittautumiset viimeistään 9.4.2017

osoitteessa www.webropolsurveys.com/kevätseminaari2017.net

Miten opettaa sitä mitä ei vielä tiedetä?

Mikä tekee taiteen ja kasvatuksen liitosta ainutlaatuisen tuntemattoman edessä?

Miten havaita se hetki, kun paperijoutsen nousee lentoon ja eri todellisuudet sulautuvat toisiinsa?

Huomion kohteena ovat utopiat, jotka odottavat toteutumista.

Suomen taidekasvatuksen tutkimusseuran Hollo-instituutti, Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto FIDEA sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus järjestävät seminaarin, jossa tarkastellaan taidekasvatuksen abstrakteja utopioita ajatushorisonttia taivuttaen. Keskiössä on erityisesti draaman ja teatterin potentiaali, monimuotoisuus ja monimerkityksellisyys sekä kasvatuksellinen erityisyys, jota ne tuottavat.

Taidekasvatuksen ominaisvoima ilmenee monen mahdollisuutena, joka voidaan nähdä myös arvolähtökohtana. Asia kytkeytyy taidekasvatuksen viitekehyksessä sen vapautta, avoimuutta ja moninaisuutta kunnioittavalle arvoperustalle vastavoimana kutistuvalle ajatus ja -liikkumatilalle. Uusien utopioiden luominen kysyy kykyä mielikuvitukseen. Tämä tarkoittaa taitoa synnyttää uutta ajattelua ja nähdä vallitsevien olosuhteiden ja lainalaisuuksien yli.

Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja taiteen ja kasvatuksen rajapinnalta ja työskennellään yhdessä taidekasvatuksen uusien utopioiden luomiseksi.

Seminaarin puheenjohtajana toimii Maaretta Riionheimo (TeM, Jatko-opiskelija HY). Puhujina professori Eeva Anttila Taideyliopiston teatterikorkeakoulusta, emeritusprofessori Kari Uusikylä ja taiteilija Eero Yli-Vakkuri.

Hollo-instituutin seminaari ”Maailma ovellamme”

12.5.2016 klo 13-16, Musiikkitalon auditorio

Maailma ovellamme: Taiteen merkitys kulttuurien vuoropuhelussa

 

Suomi elää muutoksen aikaa. Maailma on tullut ovellemme ja astunut sisään. Maahanmuuttaja tarvitsee tukea uuteen kotiympäristöön tutustumisessa ja sopeutumisessa. Muutto ei kuitenkaan ole yksisuuntainen sopeuttamisen liike. Muuttaja tutustuu, kokeilee ja asettuu löytäen oman tapansa olla kotonaan uudessa ympäristössä, ja asettelee itsensä uuteen kotiseutuun. Hollo-instituutin seminaarissa esitellään ja visioidaan taiteen keinoja, joilla maasta ja kulttuurista toiseen muuttajat voivat löytää tapoja toimia uudessa elinympäristössään. Seminaarin painopiste ei ole vain kotouttamisessa, tulijoihin kohdekulttuurista kohdistuvassa kotiutumisen avustamisessa, vaan myös uusista asukkaista itsestään nousevissa toimissa. Mikä on taiteen merkitys tässä kulttuurien vuoropuhelussa? Pohdimme myös, mitä moninaistuva kulttuuri edellyttää suomalaiselta taidekasvatukselta ja mitä uusia mahdollisuuksia kulttuurien väliseen vuoropuheluun meille nyt avautuu? Minkälaisia tiloja taidekasvatus voi luoda kantaväestön ja muuttajien vuorovaikutukselle? Miten taideinstituutiot muuttuvat kun Suomi muuttuu?

Ohjelmassa on tiiviitä puheenvuoroja ja paneeli, alustajina on tutkijoita ja toimijoita eri taiteenaloilta.
 
Seminaarin puheenjohtajana toimii kuvataiteilija, taiteen tohtori Stig Baumgartner.
 

13:00-13:10 Seminaarin avaus

13:10-13:30 Kuvataiteilija Johanna Raekallio: Varhainen kotoutuminen – turvapaikanhakijat osallisina

13:30-13:50 Monikulttuurisuusasiantuntija Melody Karvonen,Vanhempainliitto: Taide yhteisöllisyyden edistäjänä

13:50-14:00 Kysymyksiä ja keskustelua

14:00-14:20 Professori Heidi Westerlund, Taideyliopisto/ArtsEqual: Erilainen vai samanlainen? Mitä tutkijat tietävät maahanmuuttajaoppilaiden toimijuudesta koulujen musiikkikasvatuksessa

14:20-14:50 Tanssitaitelija Sebastian López-Lehto:  Ruumiillisuus ja toiseus nykytanssissa

14:50-15:00 Kysymyksiä ja keskustelua

15:00-15:15 Tauko

15:15- 16:00 Paneelikeskustelu, panelisteina kaikki alustajat

Seminaari on maksuton. Ilmoittautumiset: isto.turpeinen@uniarts.fi

Tervetuloa!

Hollo-Instituutin seminaari 2015

Torstaina 7.5.2015 klo 13-16.30

Paikka: Sibelius-Akatemia, Musiikkitalo, Auditorio (H112)

Seminaariin on vapaa pääsy.

Tytöt, pojat ja taide: Kysymyksiä sukupuolesta ja taidekasvatuksesta

Tässä seminaarissa pohditaan kysymystä sukupuolesta taidekasvatuksen käytännöissä. Seminaarissa kysytään mm. sitä, miksi taideharrastukset näyttävät kiinnostavan eri sukupuolia eri tavoin, ja sitä, pitäisikö taidekasvatuksen käytäntöjä kehittää kohti sukupuolineutraaliutta tai sukupuolitietoisuutta. Myös kysymys opettajan sukupuolesta ja opettajankoulutuksen merkityksestä sukupuoleen liittyvien tulkintojen siirtäjänä avataan keskustelulle. Seminaarin tavoitteena on valottaa aihepiiriä eri näkökulmista, avoimesti, kriittisesti ja ennakkoluulottomasti.

13.15 Seminaarin puheenjohtaja, professori Lauri Väkevä avaa tilaisuuden

Alustukset

Taru Leppänen, yliopistotutkija, dosentti, HY

”Kuka saa päättää musiikkikasvatuksesta? Sukupuoli ja muut erot lasten musiikillisessa arkipäivässä”

Isto Turpeinen, väitöstutkija, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu; tanssin läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus

”Opettajana kuilun partaalla: Kokemuspuhetta tanssinopetuksen eetoksen ja poikien elämismaailman välisestä erosta”

Riitta Vira, TM, kuvataidekasvattaja

”Poikapopulismista sukupuolisensitiivisyyteen – kuvataidekasvattajan kiemuroita sukupuolentutkimuksen kentällä”

Hanna Vilkka, VTT, sosiologi/sukupuolentutkija

”Miten sukupuolesta puhutaan? Sukupuolipuhe vallan välineenä kasvatuksessa”

15.00 Tauko

15.30 Alustajien paneeli ja yleisökeskustelu

16.30 Seminaari päättyy

Hollo-Instituutin seminaari 2014

Tiistaina 29.4.2014 klo 13-16

Taideyliopisto

Teatterikorkeakoulu

Haapaniemenkatu 6, Auditorio 1

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

 

Kuvitteleva opettaja, huvitteleva oppilas: taiteellinen mielikuvitus ja opettajankoulutus

Koulujen taidekasvatus on jälleen ajankohtainen aihe opetussuunnitelmamuutosten myötä. Tässä seminaarissa koulujen taidekasvatusta lähestytään opettajankoulutuksen näkökulmasta. Seminaarissa pohditaan mm. mihin suuntaan taideaineiden opettajankoulutusta tulisi kehittää, mikä on luovuuden, mielikuvituksen ja intohimon merkitys opettajankoulutuksessa ja mikä rooli taiteella voi ylipäänsä olla opettajankoulutuksessa ja koulussa.

Usein kuulee puhuttavan kasvatuksen tieteellistymisestä, mutta mitä olisi kasvatuksen taiteellistuminen? Millainen on taiteilija opettajana? Entä opettaja taiteilijana? Kenen ehdoilla taideaineiden opettajia koulutetaan? Miten taidekasvattajia tulisi kouluttaa muuttuvaan yhteiskuntaan? Millaisia haasteita medioituva ja digitalisoituva kulttuuri luo taideaineiden opettajankoulutukselle? Millä tavalla mielikuvitusta kehitetään opettajankoulutuksessa? Onko mielikuvituksen kehittäminen ensisijaisesti taidekasvattajien tehtävä?

Seminaarin tavoitteena on tarkastella aihetta monesta näkökulmasta – avoimesti, kriittisesti, ennakkoluulottomasti.

13.00 Seminaarin avaus – Professori Eeva Anttila (Taideyliopisto Teatterikorkeakoulu)

Alustukset

Yliopistonlehtori Liisa Hakala, yliopistonlehtori Kauko Komulainen ja lehtori Sinikka Rusanen (Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos):

”Taide ja taito – opettajankoulutuksen ydintä vai marginaalia?”

Lehtori Marja Rastas (Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu): ”Juhlien jälkeen. Reflektioita kuvataideopettajakoulutuksen tulevaisuudesta”

Professori Lauri Väkevä (Taideyliopisto Sibelius-Akatemia): “Leikin loppu: mielikuvituksen rajat musiikin aineenopettajakoulutuksessa”

Tohtoriopiskelija, FM, teatteriopettaja Pisko Aunola (Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos):

”Opettaja löytöretkellä taiteessa – näkökulmia integroivaan taidekasvatukseen”

Alustajien paneeli ja yleisökeskustelu

16.00 Seminaari päättyy

Hollo-Instituutin seminaari 2013

Perjantaina 19.4.2013 klo 12 – 16

Ateneum-sali Kaivokatu 2 Helsinki

 

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta edellyttää ilmoittautumista.

 

Taide ja yliopisto – tietämisen tavat ja hierarkiat?

Taide kuuluu yliopistoon – mutta miten? Arkikäsityksissä taide liitetään usein yksityiseen elämänalueeseen, tunteisiin ja tunneilmaisuun. Tiedeyliopistoissa tehtävä tutkimus ja tieteellinen tieto puolestaan ankkuroituvat analyyttiseen ajatteluun ja objektiiviseen maailmasuhteeseen. Länsimaiseen kulttuuriin juurtuneet sitkeät vastakkainasettelut taiteen ja tieteen sekä tunteen ja järjen välillä kaventavat mahdollisuuksiamme tavoittaa ilmiöiden monimielisyys, monitahoisuus ja kompleksisuus.

Hollo-Instituutin järjestämässä iltapäiväseminaarissa kysymme mikä on taiteen tehtävä tiedon tuottamisessa, opettamisessa ja opiskelussa, erityisesti yliopistoissa? Tarkastelemme taiteen ja tiedon suhdetta laajempana kuin yksinomaan taiteeseen kohdistuvana tutkimuksena tai taiteilijoiden koulutuksena. Kysymme miten ihmisen perusolemukseen kuuluva aistinen todellisuuden jäsentäminen ja mielikuvat auttavat myös käsitteellisen ja analyyttisen tiedon tuottamisessa ja ymmärtämisessä? Miten taide ja tiede kietoutuvat toisiinsa?

Seminaarin tavoitteena on tarkastella taiteen ja tiedon suhdetta monesta näkökulmasta – avoimesti, kriittisesti, ennakkoluulottomasti.

 

12.00 Seminaarin avaus: puheenjohtaja, professori Pauline von Bondsdorff

Alustukset

Professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto): ’Tiede ja tutkimus taiteena’

FT, Dosentti Kirsi Peltonen (Aalto-yliopisto): ’Matematiikan ja taiteen mielikuvat’

FT, äänitutkimusmatkailija Taina Riikonen (Taideyliopisto): ’Aistittu tieto, teoretisoitu kosketus – aistisen todellisuuden (monet) sijainnit taideyliopistorihmastoissa’

14.00 Tauko

14.30 Kommenttipuheenvuorot

Opiskelija Otso Helenius (Aalto-yliopisto): ’Miksi taidetta?’

Opiskelijat Seidi Haarla, Katariina Nyberg, Henna Tanskanen, (Taideyliopisto) ja Hanna Gullichsen (Helsingin yliopisto) sekä Taiteen tohtori Lea Kantonen: ’Taiteeksi tarinoitu yliopisto’

16.00 Seminaari päättyy

 

Hollo-instituutin tutkimussymposium 2013 suomi.pdf

Hollo Institute Research Symposium 2013 CFP.pdf

Hollo-Instituutin seminaari

Torstai 19.4.2012 klo 13 – 17

Teatterikorkeakoulu

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta edellyttää ilmoittautumista

 

Taide, tasa-arvo ja koulu

Suomalainen peruskoulu on viimeisten vuosien aikana ollut vilkkaan keskustelun ja kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Pisa-tutkimusten pohjalta on osoitettu, kuinka lapset ja nuoret vuodesta toiseen saavuttavat erinomaisia arvosanoja lukuaineissa. Tämän menestystarinan varjoon ovat jääneet huomiot lasten ja nuorten eriarvoisuudesta, kun oppimisessa usein korostuu tietopainotteisuus toiminnallisuuden kustannuksella.

Hollo-instituutin järjestämässä iltapäiväseminaarissa kysytään, mikä on taiteen paikka koulussa, ja onko taide kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla. Käynnissä oleva peruskoulun tuntijakouudistus mielessä kuunnellaan, minkälaisen koulun puolesta eri suunnista tulevat keskustelijat ovat. Seminaarin tavoitteena on tarkastella taiteen, tasa-arvon ja koulun suhdetta monesta näkökulmasta – avoimesti, kriittisesti, ennakkoluulottomasti.

13.00 Seminaarin avaus

Puheenjohtaja, Professori Pauline von Bonsdorff

Alustukset

Professori Eeva Anttila: Tanssiva koulu – Mahdottoman hyvä idea?

Kuvataiteilija Pertti Karjalainen: Meneekö oppi ojaan – taidekasvatustyön kokemuksia peruskoulussa

Lärare i biologi och humanekologi Annika Luther: Fattigdesign och stadsodling (Köyhänmuotoilua ja kaupunkiviljelyä)

Professori Juha Suoranta: Mitä, jos tasa-arvo olisikin koulukasvatuksen lähtökohta eikä sen karkaava tavoite?

15.00 – 15.30 Tauko

15.30 – 17.00 Alustajien paneeli ja yleisökeskustelu

Hollo-Instituutin seminaari

Torstai 26.5. klo 12 – 16

Kiasma-teatteri, Mannerheiminaukio 2, Helsinki

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta edellyttää ilmoittautumista

Taide ja talous

Taiteen ja talouden suhteista on viimeisten vuosikymmenten aikana puhuttu paljon. Taiteeseen ja kulttuuriin on asetettu paikkakuntien elinkeinoelämän tukemiseen kohdistuvia odotuksia (esim. lisääntyvä matkailu). Myös taiteesta luovuutta lisäävänä tekijänä esimerkiksi talousjohtamisessa on kirjoitettu melko runsaasti. Tämä keskustelu asettuu jännitteiseen suhteeseen modernin taiteen yhteiskuntakriittisyyden kanssa, joka useimmiten on tarkoittanut kapitalismikritiikkiä ja muiden kuin taloudellisten arvojen korostamista. Tulisiko taiteen edes edistää talouskasvua – onko se sitä, mitä maailma eniten kaipaa?

Hollo-instituutin järjestämässä iltapäiväseminaarissa kysytään, ovatko taide ja talous vastakkaisessa vai toisiaan tukevassa suhteessa, ja minkä puolesta tai mitä vastaan eri suunnista tulevat keskustelijat ovat. Seminaarin tavoitteena on tarkastella taiteen ja talouden suhdetta monesta näkökulmasta – avoimesti, kriittisesti, ennakkoluulottomasti.

12 – 14 Tervetuloa Hollo-Instituutin seminaariin

Alustukset:

Anita Seppä, Taidekasvatuksen dosentti (Jyväskylän yliopisto) ja Estetiikan dosentti (Helsingin yliopisto): ”Globalisaatio, raha ja taiteen uudet haasteet”

Pilvi Kalhama, FL, Toimitusjohtaja ja Taiteellinen johtaja, Gallery Kalhama & Piippo Contemporary: ”Paljon puhetta luovuudesta. Uudistuvat toimintamallit taiteessa ja elinkeinoelämässä.”

Paavo Järvensivu, KTT ja Antti Majava, KuM, (Mustarinda): ”Onko taidehanke mahdollinen? Kokemuksia taiteilijalähtöisestä toiminnasta hankkeistuksen maailmassa.”

Pauline von Bondsdorff, Professori (Jyväskylän yliopisto): ”Itseisarvo, käyttöarvo, vaihtoarvo – taiteen ja talouden arvoista ja eroista”

14 – 14.30 Tauko

14.30 – 16 Alustajien paneeli ja yleisökeskustelu

Taide ja talous: vastakkain, vierekkäin vai vuorotellen?

Tervetuloa!

Hollo-instituutin seminaari 2010

Torstai 4.3.2010 klo 12.00 – 16.00
Kiasma-teatteri, Mannerheiminaukio 2, Helsinki.

Taide ja (epä)tasa-arvo?

Tasa-arvo on yksi yhteiskuntamme peruspilareista. Yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden periaatteisiin kuuluu sukupuolten tasa-arvon lisäksi yhdenvertaisuus iästä, alkuperästä, kielestä, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Vaikka tasa-arvon nimeen vannotaan kaikilla elämänalueilla, erilaiset mittaamisen ja järjestämisen käytännöt tuottavat hierarkioita, rasismia ja meritokratiaa samoilla kentillä. Tuottaako tasa-arvon idea sittenkin epätasa-arvoa? Mitä olisi tasa-arvo, jonka perustana olisikin yhteismitattomien yhdessäolo?

Seminaarissa tarkastelemme taiteen ja tasa-arvon kosketuspintoja. Pohdimme tasa-arvoa taiteessa ja taidekasvatuksessa, ja kysymme mikä on se muutos, jonka taide tuo yhteiseloomme.

12.00 – 12.20 Resonaari

12.20 – 14.00 Alustukset

TH, Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkosto
”Taidekasvatus digitaalisen yhteiskunnan lapsille?”

Tanssit. tohtori Kirsi Heimonen, Helsingin Diakonissalaitos ”Tanssi toisaalla”

Tutkija-opettaja Aila Marjomäki, Jyväskylän yliopisto ”Hallittavuudesta sallivuuteen – taidelähtöinen työskentely mahdollisuuksien tilana koulussa”

Professori Lauri Väkevä, Sibelius-Akatemia
”Kenelle musiikkikasvatus on suunnattu?”

14.00 – 14.30 Tauko

14.30 – 14.50

Opiskelija Filippo Zambon, Kuvataideakatemia.
Tutkii työskentelyssään asunnottomien miesten tilannetta pääkaupunkiseudulla.

14.50 – 16.00 Paneeli – Onko kaikki yhtä arvokasta?

Näyttelijä, jatko-opiskelija Jussi Lehtonen, Teatterikorkeakoulu

MuT, Läänintaiteilijaa Ava Numminen, Uudenmaan taidetoimikunta

TaT Yliopistonlehtori Seija Ulkuniemi, Lapin yliopisto

Hollo-instituutin seminaari 2009

Torstaina 5.3.2009 klo 13-16
Kiasma-teatteri, Mannerheiminaukio 2, Helsinki

Taide ja liikunta: Mikä meitä liikuttaa?

Seminaarissa kartoitetaan taiteen ja liikunnan merkitystä peruskoulun ja lukion opinnoissa. Seminaarissa kysytään mikä on se muutos, jonka taide ja liikunta tuovat oppilaiden oppimiseen ja osaamiseen. Seminaarissa myös tutkaillaan taiteen ja liikunnan kosketuspintoja paitsi opetuksessa myös laajemmin hyvinvoinnin tukemisessa.

Ohjelma

13.00 – 13.05 Tervetuloa – Hollo-Instituutti

13.05 – 14.45 Alustukset

Toimialapäällikkö Arto Tiihonen (Ikäinstituutti): Kokemuksellisuuksien erilaiset merkitykset koulussa

Tutkijatohtori Marja-Leena Juntunen (SibA, Oulun yliopisto): Taidekasvatus ja kasvatuksen taide PowerPoint

Professori Lauri Laakso (Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatus): Kuka ompeli napit vastakkain? Esitys (pdf)

Professori Juha Varto (TaiK): Kasvatuksen kriteerit uusiksi Artikkeli (pdf)

14.45 – 15.30 Kommenttipuheenvuorot

Professori Eeva Anttila (TeaK)

Professori Pauline von Bonsdorff (Jyväskylän yliopisto, taidekasvatus)

Opiskelija Jussi Rauvola (SibA, SYL)

Apulaisprofessori Leena Rouhiainen (The Norwegian School of Sport Sciences)

15.30 – 16.00 Yleisökeskustelu ja seminaarin yhteenveto

Mikä meitä liikuttaa?

Seminaarin puheenjohtaja Lehtori Riku Saastamoinen (TeaK)